Ubezpieczenie uczniów

Drodzy Rodzice

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym w roku szkolnym 2021/2022 każdy rodzic może indywidualnie (we własnym zakresie) ubezpieczyć swoje dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Rada Rodziców naszej szkoły poleca Avivę, jednakże wybór ubezpieczenia jest zupełnie dobrowolny. Dla chętnych poniżej więcej informacji dotyczącej powyższej oferty. Pamiętajcie, by ubezpieczyć dzieci do 20 września.

Ubezpieczenia