Drodzy rodzice

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz inne osoby zainteresowane do zapisywania się do SKT nr 188 w Częstochowie.
Wniosek o przyjęcie w poczet członków STO składa się wyłącznie za pośrednictwem Portalu Członkowskiego STO www.sto.org.pl/portal-czlonkowski.

 

 

Drodzy Przyjaciele Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie STO im. ks. Jana Twardowskiego.

Od początku swojej historii nasza Szkoła należy do Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) i jest prowadzona przez Samodzielne Koło Terenowe nr 188 STO w Częstochowie. Organizacja ta skupia głównie rodziców i nauczycieli, którzy działają na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, na rzecz uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowania. Członkiem Koła STO może zostać każdy z nas! Społeczny charakter Szkoły oznacza bowiem możliwość włączenia się wszystkich Rodziców zarówno w codzienną pomoc w jej funkcjonowaniu, jak i uczestnictwo w sprawach realizowanych przez jej organy (Zarząd i Komisję Rewizyjną) oraz Dyrekcję.

Dyrektor, kieruje Szkołą na co dzień. Prowadzi politykę personalną, realizuje nadzór pedagogiczny i zajmuje się bieżącymi sprawami Szkoły oraz zarządza budżetem w oparciu o corocznie przyjęty przez Zarząd preliminarz budżetowy.

Zarząd Koła, który jest demokratycznie wybierany na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła, składa się aktualnie z Rodziców uczniów naszej Szkoły. Realizuje on swoją misję na spotkaniach, które w sposób regularny odbywają się nie rzadziej niż raz w na kwartał oraz poprzez codzienną komunikację mailową i telefoniczną. Na zebraniach Zarząd omawia wszelkie sprawy, w tym bieżącą sytuację i zadania Szkoły, kontroluje wykonanie budżetu.

Kontrolę nad działalnością Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna, również składająca się z Rodziców uczniów naszej Szkoły.

Wszyscy członkowie władz Koła sprawują swe funkcje społecznie.

Tak więc Drodzy Rodzice i Przyjaciele Społecznej przed nami sporo wyzwań i pracy! Każda osoba chętna do pomocy naszej Szkole jest mile widziana. Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do SKT, ponieważ każdy głos w rozwoju naszej placówki jest dla nas niezwykle ważny. Wierzymy, że każdemu z nas zależy na stworzeniu dla naszych dzieci jak najlepszej szkoły. Liczymy na Wasze wsparcie i zaangażowanie zgodnie z istotą charakteru naszej Szkoły i dla dobra naszych dzieci.

Pozdrawiamy,
Zarząd SKT nr 188 STO w Częstochowie

Tags: