Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1.

 

BIP

1% podatku

Procedury bezpieczeństwa

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Społecznej Językowej Szkoły

Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego STO w związku

z zagrożeniem koronawirusem (SARS-CoV-2)

 

 

§ 1

 

Pobyt dzieci na terenie szkoły

 1. W sali może przebywać jedna osoba na 4 m² (wliczając w to opiekunów), ale nie więcej niż 6 dzieci. Limit dopuszczalnych miejsc dla każdej sali określa się dla każdej sali oddzielnie z uwzględnieniem mebli oraz innych powierzchni niedostępnych do zajęć, wypoczynku i zabawy.

 2. Uczniowie korzystają z najbliższej toalety.

 3. Z sal, w których przebywają grupy uczniów należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, książki lub gazetki). Wykorzystywane przybory i zabawki należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.

 5. W sali gimnastyczniej może przebywać grupa do 12 uczniów.

 6. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły zabawek ani żadnych innych zbędnych przedmiotów.

 7. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przypominania dzieciom zasad w sprawie podstawowych środków ochrony oraz higieny.

 8. Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sal raz na godzinę, jeżeli pozawalają na to zewnętrzne warunki pogodowe. A jeśli to możliwe, to częściej, także w czasie zajęć.

 9. Przed wejściem dziecka do szkoły nauczyciel mierzy dziecku temperaturę. Jeżeli pomiar wykaże temperaturę powyżej 37 C, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

 10. Nauczyciel może nie przyjąć do szkoły dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji, takie jak:

  • objawy przeziębieniowe,

  • kaszel,

  • duszności i kłopoty z oddychaniem,

  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie

pomimo dopuszczalnej temperatury.

 1. Wyjścia poza teren szkoły nie są organizowane do odwołania.

 2. Nauczyciel umożliwia dzieciom korzystanie z placu zabaw tylko, jeżeli ma pewność, że sprzęt został wyczyszczony z użyciem detergentu lub zdezynfekowany.

 3. Dzieci korzystają z posiłków w wyznaczonym do tego miejscu. Firma cateringowa dostarcza posiłki w jednorazowych naczyniach.

 

§ 2

Rodzice na terenie placówki

 1. Rodzice oraz opiekunowie ograniczają przebywanie na terenie szkoły. Należy utrzymywać tzw. dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do szkoły tylko zdrowych dzieci, bez objawów chorobowych.

 3. Dziecko należy przyprowadzić do szkoły do godziny 8.30.

 4. Rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka, jeśli pomiar temperatury wykaże temperaturę powyżej 37 C lub nauczyciel zaobserwuje wyraźne objawy infekcji.

 5. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.

 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zabronione jest przyprowadzanie dziecka do szkoły.

 7. Do szkoły mogą być przyprowadzane/odprowadzane dzieci wyłącznie przez osoby zdrowe.

 

 

§ 3

 

Pracownicy szkoły (nauczyciele oraz administracja i obsługa)

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do częstego mycia rąk mydłem i ciepłą wodą, stosowania odpowiednio zasad ochrony podczas kaszlu i kichania, unikaniu dotykania oczu, nosa oraz ust.

 3. Pracownicy obsługi mają obowiązek stałego monitorowania dostępu dzieci do mydła

i niezwłocznego uzupełnienia środka.

 1. Pracownicy obsługi na bieżąco dezynfekują toalety.

 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego na terenie całej placówki wynoszącego minimum 1,5 m.

 3. Pracownicy obsługi zobowiązani są do minimum ograniczyć kontakt

z dziećmi oraz nauczycielami.

 1. Pracownicy wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. Dyrektor zapewni środki umożliwiające skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk przy wejściu do budynku.

 2. Dyrektor zaopatruje pracowników szkoły w środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na nos i usta, ewentualnie przyłbice)

 3. Pracownicy obsługi zgodnie ze swoim zakresem obowiązków utrzymują czystość na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, klawiatury, włączników, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach .

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie obowiązuje do odwołania. 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na (SARS-CoV-2)

 

§1

Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa u dziecka:

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel odizolowuje je w odrębnym pomieszczeniu lub innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób. Do czasu opuszczenia placówki dziecko będzie przebywało w wyznaczonym izolowanym miejscu pod opieką pracownika szkoły.

 2. Nauczyciele lub pracownicy administracji i obsługi informują dyrektora szkoły

o podejrzeniu zachorowania u dziecka.

 1. Obszar, po którym poruszało się dziecko, u którego zaobserwowana objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem zostaje gruntowanie wysprzątany oraz zdezynfekowany.

 2. Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu u dziecka zachorowania na koronawirusa dyrektor

  1. zawiadamia niezwłocznie rodziców o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z placówki;

  2. powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną;

  3. powiadamia Organ Prowadzący.

 3. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje pozostałych rodziców i do czasu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce (zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od stacji sanitarno-epidemiologicznej) wstrzymuje przyjęcie dzieci do szkoły.

 §2

Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa u pracownika:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, lub kontaktu z osobą chorą albo podejrzaną o zachorowanie na koronawirusa, pracownicy nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 2. Pracownicy niezwłocznie informują dyrektora o podejrzeniu zakażenia pracownika koronawirusem (SARS-CoV-2).

 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika będącego w pracy,

  1. pracownik do czasu opuszczenia placówki zostaje odsunięty od pracy i zobowiązany jest do przebywania w wyznaczonym izolowanym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób;

  2. dyrektor informuje pozostałych rodziców o sytuacji i do czasu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce (zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od stacji sanitarno-epidemiologicznej) wstrzymuje przyjmowanie dzieci do szkoły.

 4. Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu u pracownika zakażenia koronawirusem dyrektor niezwłocznie

  1. zgłasza ten fakt do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;

  2. powiadamia Organ Prowadzący.

 5. Obszar, po którym poruszał się pracownik, u którego zaobserwowana objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem zostaje gruntowanie wysprzątany oraz zdezynfekowany.

§ 3

 

Właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna dla placówki to:

PSSE ul. Jasnogórska 15 a, Częstochowa 42-200

tel alarmowy 661-868-810 577-818-388

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

 

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK