Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1.

 

BIP

1% podatku

O SPOŁECZNEJ

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 od 30 lat mieści się przy przy ul. Brzeźnickiej 59 w budynku parafii pw. św. Wojciecha. Warunki lokalowe dają możliwość realizowania idei szkoły; jest mała, a zatem uczeń przestaje być anonimowy; jest bezpieczna i „nasza”: Uczniów, Rodziców, Nauczycieli.

Przy szkole jest ogrodzony teren zielony z boiskiem. Szkoła mimo swojej lokalizacji nie jest szkołą wyznaniową choć w swoim systemie wychowawczym kieruje się dekalogiem, traktując wartości chrześcijańskie jako uniwersalne. Bezpośrednia bliskość kościoła ma tu jednak ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Obce społeczności szkolnej jest zagrożenie patologią typu: uzależnienia, wyłudzenia czy agresja grup nieformalnych. Wpływ na to ma także fakt, że uczniowie są przywożeni i odbierani ze szkoły przez rodziców. Ścisła współpraca szkoły z domem rodzinnym ucznia jest mocnym atutem szkoły.


Szkoła zorganizowana jest tak, by móc kształcić i wychowywać na najwyższym stopniu realizacji Misji szkoły, którą jest maksimum wiedzy przy minimum stresu i Wizji, zgodnie z którą szkoła istnieje po to, by nauczać sztuki radosnego uczenia się. Szkoła towarzyszy uczniom na drodze poznania i spełnienia siebie w atmosferze miłości, mądrości i poszanowania wolności, dąży do tego, by jej uczniowie nie tylko potrafili odpowiadać na pytania, ale też umieli je stawiać i formułować argumenty w dyskusji, a w procesie wychowania patriotycznego, by stali się Polakami. Wspólnie z rodzicami szkoła wprowadza ich w mądre i odpowiedzialne życie.
Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym. Większość uczniów gimnazjum to absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO prowadzonej przez ten sam organ. Praca z nowymi uczniami jest prowadzona w oparciu o diagnozę wstępną.


Szkoła wypracowuje tożsamość i indywidualny charakter placówki poprzez kształcenie i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Tradycją szkolną integrującą społeczność nauczycieli, rodziców i uczniów jest organizowanie corocznych festynów. Samorządność uczniów natomiast przejawia się między innymi w organizowaniu imprez takich jak Mikołajki, Dzień Dziecka, Jasełka, Święto Szkoły. Szkoła organizuje wewnątrzszkolne i międzyszkolne konkursy. Młodzież chętnie włącza się w działania i akcje charytatywne.


Praca szkoły opiera się na współpracy Dyrektora Szkoły z Zarządem organu prowadzącego, dwustronnej współpracy Zarządu i Dyrektora z pracownikami szkoły, stosowaniu demokratycznych procedur rozwiązywania problemów, współpracy z organem nadzoru pedagogicznego, współpracy z innymi placówkami oświatowymi, współpracy z Parafią św. Wojciecha w Częstochowie, innymi szkołami społecznymi STO w kraju, szkołami imienniczkami, Dzielnicową Komendą Policji, PPP nr 2 przy ul. Kosmowskiej i in. Biorąc jednak pod uwagę charakter placówki fundamentalnym jest realizowanie polityki angażowania Rodziców i Uczniów w życie szkoły.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK